Monday, February 10, 2014

புகைப்படங்கள்

கனி விமலநாதன், இராஜ்மீரா இராசையா -  நிகழ்வு: கூடுகள் சிதைந்தபோது நூல் அறிமுக விழா - கனடா – 2013
 
கோதை அமுதன் - நிகழ்வு: கூடுகள் சிதைந்தபோது நூல் அறிமுக விழா- கனடா – 2013

 
 
 கணபதி ரவீந்திரன் - நிகழ்வு: கூடுகள் சிதைந்தபோது நூல் அறிமுக விழா - கனடா – 2013

No comments:

Post a Comment